• HÌNH ẢNH

    Ảnh tư liệu về hoạt động sản xuất, sinh hoạt và xã hội của các thành viên trong công ty Phúc Trường Hải.